DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miasto i Gmina Ostrzeszów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ostrzeszow.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Bąk
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 627320607

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

1) Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

 Do budynku prowadzą wejścia:

 •     główne - od ul. Zamkowej (podstawowe wejście przeznaczone dla interesantów, prowadzą do niego dwa schody – aby dostać na parter budynku należy pokonać kolejne schody wewnątrz obiektu),
 •     dodatkowe - od strony podwórza (wejścia o charakterze technicznym, ale z dopuszczeniem możliwości korzystania z niego przez interesantów):
 •     wejście prowadzące do pomieszczeń Straży Miejskiej (po schodach),
 •     wejście prowadzące do Biura Obsługi Interesantów na parterze (bez schodów, ale aby dostać na parter budynku należy pokonać kolejne schody wewnątrz obiektu)
 •     do szybu windy - od strony podwórza (wejście prowadzi bezpośrednio do windy, przeznaczone dla interesantów).

Aby móc bez przeszkód dotrzeć do wszystkich pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie należy skorzystać z trzeciego wejścia, prowadzącego od strony podwórza do windy. Dźwig osobowy porusza się pomiędzy wszystkimi kondygnacjami od parteru do trzeciego piętra.

Korytarze na poszczególnych kondygnacjach są szerokie, wolne od przeszkód architektonicznych i wyposażone w posadzki o właściwościach antypoślizgowych. Na parterze budynku zlokalizowana jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (klucz do toalety dostępny jest w znajdującym się blisko Biurze Obsługi Interesanta).

W budynku nie zastosowano planów tyflograficznych, schematów dotykowych czy pętli indukcyjnej. Oznaczenia w alfabecie Braille’a znajdują się jedynie w windzie i umożliwiają odszukanie przycisku z właściwym piętrem. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bezpośrednim otoczeniu budynku wyznaczone zostały trzy miejsca postojowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – dwa od strony ul. Zamkowej i jedno na parkingu bezpośrednio za sąsiadującym z Urzędem budynkiem Prokuratury Rejonowej.

2) Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 19, 63-500 Ostrzeszów

Do budynku prowadzi jedno wejście, które wyposażone jest w pochylnię umożliwiającą wjazd osobie na wózku inwalidzki czy osobie z wózkiem dziecięcym. Pomieszczenia biurowe USC znajdują się na I piętrze budynku i prowadzą do nich schody wyposażone w poręcze. Pracownik USC – w miarę potrzeby – może zejść do interesanta na parter budynku w celu osobistego udzielenia stosownych informacji.

Korytarze na poszczególnych kondygnacjach są szerokie, wolne od przeszkód architektonicznych i wyposażone w posadzki o właściwościach antypoślizgowych. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiekcie nie zastosowano oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma również pętli indukcyjnej. Do budynku i pomieszczeń biurowych USC można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bezpośrednim otoczeniu budynku nie zostały wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (rynek, przy którym zlokalizowany jest ratusz mieszczący pomieszczenia biurowe USC, jest wyłączony z ruchu samochodowego z pewnymi wyjątkami). Parkowanie jest możliwe na ulicach sąsiadujących z rynkiem (św. M. M. Kolbego, Plac Kazimierza, ul. Adama Mickiewicza, ul. Gen. W. Sikorskiego, Plac Stawek).